Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den segdragna frågan om vilka låne- och borgensavgifter Uddevalla kommuns bolag och bostadsstiftelser skall betala är nu avgjord i kommunfullmäktige. Inget i de yttranden som lämnats från bolagen och bostadsstiftelser har ansetts vara värt att beakta. Därmed är det bara att rätta in sig i ledet och följa fattade beslut.

Märkligt är dock att kommunalråden med flera med bestämdhet offentligt hävdar att den nivå som nu fastställts är den lagliga för att inte bryta mot EU:s statsstödsregler, trots att många kommuner har lägre avgifter, saken inte prövats i domstol och rättspraxis saknas.

Än märkligare är det att av kommunalrådskretsen med flera bli beskylld för att förespråka lagbrott när andra nivåer föreslagits. Är det inte att ge sig själva en något för stor betydelse i rättsstaten? Det förefaller som om kretsen behöver kompletteras med juridisk kompetens.

13. sep, 2013