Energidirektörens emeritus tankeförsök

Av mejl från den avdelning inom Uddevalla kommun som arbetar med bredbandsutbyggnad framgår att Uddevalla Energi arbetar med samhällsbyggnad och inte är en bland andra marknadsaktörer. Det är ju lovande.

Av en tjänsteskrivelse från en annan avdelning i kommunen, med förslag till införande av kraftigt höjda avgifter för gatuarbeten på allmän plats, framgår att Uddevalla Energi är en vinstdrivande verksamhet i affärssyfte, vilket motiverar ytterligare avgifter. Dessa avgifter gör det knappast lättare att få ekonomi i till exempel bredbandsutbyggnaden.

Pågående bredbandsutbyggnad i ett villaområde är, i all sin komik, belysande. Gatukontoret kräver mer än 100 procent påslag på entreprenadkostnaden för återställning av asfalt, vilket leder till omprojektering för att undvika gator och i stället utnyttja grönytor. Det föranleder kommunens trädgårdsmästare, som för övrigt gör ett utmärkt arbete, att protestera och i stället förorda gatan.

Och Uddevalla Energi ska alltså ägna sig åt samhällsbyggnad. Man kan fråga sig i vilken kommun. Grönköping?

27. jun, 2014