Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Prestigebygge" kallar Bohusläningen Uddevallahems förvärv av en central tomt i Uddevalla. Tomten har varit en grusplan efter en brand för 25 år sedan, men nu ska det äntligen byggas bostäder. På förstasidan och över ett helt uppslag försöker Bohusläningen skapa bilden av ett illa skött skandalprojekt.

Inget av det som tidningen skriver har varit okänt. De planerade arkeologiska undersökningarna avvaktar i väntan på markundersökningarna. Att det legat en kemtvätt på tomten är väl känt.

Det borde ha varit känt även av kommunens bygglovschef, som i Bohusläningen hävdar att om det varit känt hade bygglov inte beviljats. Detta märkliga uttalande till trots förlängdes befintligt bygglov så sent som i höstas.

Bohusläningens försök att skandalisera ett angeläget och i högsta grad önskvärt byggprojekt får väl ses som ett exempel på tidningens uppfattning om hur man stärker Uddevalla centrum.

31. dec, 2015