Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den apostoliska trosbekännelsen förefaller vara obekväm för Svenska kyrkan, vars kommunikationschef anser att bärande av korset är okristligt.

I det pågående arbetet med en ny kyrkohandbok framförs kritik mot torftighet och grammatiska fel.

Här ett förslag till förbättring. Förkorta trosbekännelsen och anpassa den till Svenska kyrkans nya lära; "Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud.".

9. aug, 2016