Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla kommuns gatukontor har en säregen uppfattning om hur medborgare, intressenter och sakägare skall bemötas. Bron över Bodelebäcken på vägen till Gustafsberg och Lindesnäs, två av kommunens viktigaste besöksmål, behöver repareras.

Efter att ha mött motstånd mot tanken att stänga av vägen under tre månader, vilket skulle drabba boende och näringsidkare hårt, övergavs den planen.

Intressenter inbjuds till ett informationsmöte, där det nya förslaget att göra bron permanent enfilig utan mötesmöjligheter förkastas av samtliga intressenter. Därefter påbörjar kommunen arbetet med att göra bron permanent enfilig.

Samhällsbyggnadsnämnden är inte informerad om åtgärden, än mindre inblandad i beslutet. Den politiskt ansvariga nämnden anses inte ha med saken att göra.

Ju mindre samhällsbyggnadsnämnden lägger sig i samhällsbyggnadsfrågor desto bättre, förefaller vara del av värdegrunden.

25. nov, 2016