Energidirektörens emeritus tankeförsök

Klockan 2315 avgjorde ordförandens i kommunfullmäktige i Uddevalla Alf Gillberg (S) utslagsröst saken. De fritidshus som Bohusläns museum bedömt ha kulturhistoriskt värde ska rivas.

Trots välgrundade och välmotiverade sakskäl för att behålla husen i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och mot Bohusläns museums vilja drev den rödgröna majoriteten igenom rivning av tre hus, som kommunen hyrt ut. Protester har haglat och allt mer har det framstått som en prestigefråga för vänstern. De anförda rivningsargumenten har efterhand som de granskats blivit allt tunnare.

Miljöpartiet är sannerligen flexibilitetens mästare. En miljöpartist avstod från att rösta, en annan gjorde analysen att det visserligen framkommit nya fakta som talade för att behålla husen men att han ändå röstade för att riva dem för att, om ytterligare fakta framkommer efter rivningen, behålla dem.

9. feb, 2017