Energidirektörens emeritus tankeförsök

HG Wessberg har avlidit. En jämnårig kamrat från Fria Moderata. Studentförbundet i Stockholm på 70-talet. Vi återsågs på försvarsstaben i början på 80-talet. Jag var informationssekreterare, han anställdes som stabsredaktör (vi var inte särskilt många kommunikatörer på den tiden).

HG blev sedermera chef för försvarsstabens informationsavdelning. Jag lämnade för andra uppgifter men fortsatte som reservofficer att vara krigsplacerad i försvarsmaktens informationstjänst.

I slutet på 80-talet kallade HG mig tillbaka till högkvarteret från min krigsuppgift i Nedre Norrlands militärområdesstab. Jag blev hans stabschef. Rollfördelningen var tydlig. HG tog hand om ÖB och de andra höga cheferna, jag skötte stabsarbetet. En tid då högkvarterets informationsavdelning, med rikets främsta informationschefer och journalister i organisationen, stod på toppen av sin förmåga i krigsorganisationen.

Därefter skildes vi åt. Sista gången vi träffades var för nästan tio år sedan. Därefter har vi haft sporadiska kontakter per telefon och mejl. Nu senast om höghastighetsjärnvägar i Sverige.

HG var en intelligent, strategisk och rolig kamrat. Jag minns honom med glädje.

30. mar, 2018