Energidirektörens emeritus tankeförsök

Informationschefen och majoren i reserven Sune Ullestad, Stockholm, har avlidit efter en kort tids sjukdom, 71 år gammal. Närmaste sörjande är hustrun Britt, mor och syskon.

Uppvuxen i Lilla Edet studerade han vid Göteborgs universitet med målet att bli språklärare. Yrkesbanan kom dock att bli informatörens med början i Göteborgs stad. Tidigt fortsatte karriären som produktchef vid Svenska Mejeriernas Riksförening, där han också träffade sin blivande hustru Britt.

Sune gjorde värnplikten som befälselev vid Kungl Bohusläns regemente, I 17, där han blev reservofficer. Tidigt engagerade han sig i Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund, SAFR, och var under en tid redaktör för förbundets tidskrift. Det var i SAFR, där jag småningom blev förbundsordförande, vårt samarbete och vår vänskap inleddes.

I början på 80-talet blev jag krigsplacerad som chef för informationsavdelningen vid Nedre Norrlands militärområdestab i Östersund och fick möjligheten att rekrytera Sune till arbetet med att bygga upp en avdelning som legat för fäfot under många år. Sune ingick i en liten krets reservofficerare ur näringslivet som gjorde betydande insatser för milostabens informationsverksamhet. Det var därför närmast självklart att han kom att efterträda mig som chef för avdelningen.

Att Sune, vid I 17:s nedläggning, blev reservofficer vid Kungl Jämtlands fältjägarregemente, I 5, var därför naturligt.

Sune rekryterades till Mellersta militärområdesstaben som informationschef i både freds- och krigsorganisationen, varifrån han gick vidare till den betydande uppgiften av vara informationschef hos rikshemvärnschefen.

I Svenska Militärmusiksamfundet lade Sune ner betydande arbete, inte minst för samfundets tidskrift MarschNytt.

Sune var en genuin hedersman och kamrat. Vänlig, omtänksam och uppmärksam. Det var Sune som månade om och höll reda på hur kamratkretsen hade det. En underfundig humor kom till sin rätt i Hagbardakademien, där Sune sedan många år innehade den centrala rollen som Ständig Föredragande pro tempore.

12. jul, 2018