Energidirektörens emeritus tankeförsök

I dagens nummer av lokaltidningen Bohusläningen utnämner socialdemokraternas vice gruppledare mig till stoppkloss. Sedan den 1 juli 2020 ”styrs” Uddevalla av en majoritet bestående av S, M, C och L.

Den 1 juli 2020 drev den blivande kommunstyrelseordföranden (S) igenom ett beslut i kommunfullmäktige i Uddevalla att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder och välja nya, som passade bättre, inte minst för att tillgodose arvodesbehoven för de egna.

Beslutet var olagligt, vilket kommunalrådet visste och hans egen förvaltning avrådde ifrån att fatta. Kammarrätten upphävde beslutet.

De avsatta ledamöterna återinträdde. Då kräver (S) att några av de återinsatta ”frivilligt” ska avgå för att (S) ska fortsätta kunna köra köra över de andra partierna i majoriteten.

Kommunstyrelsens ordförande (S) lämnar under några veckor Uddevalla för att träffa sin hustru, som bor utomlands. När kommunstyrelsekatten är borta dansar kattungarna på bordet.

Nu bryter kaoset ut. (S) ska ha presidieposter i alla nämnder. Sedan ska de inte ha dem men kräver ”insynsplats” i samhällsbyggnadsnämnden, där deras egen majoritet har majoritet. Obegripligt. Om det inte vore för arvodet.

När mitt parti (L) håller fast vid att vedertagna principer om fördelning av presidieposter ska gälla, utnämner kattungen i (S) mig till stoppkloss, då jag vägrar falla till föga för socialdemokraternas maktspråk. Jag tackar för utnämningen och gläder mig åt den.

11. feb, 2022